GZ psychologen BIG
Leden van het NIP
Psychotherapeut BIG
Trainer/coach Mindfulness
PPH

Praktijk Psychologische Hulpverlening

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz ? vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ?geneeskundige ggz?, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: PPH-Gouda
Naam regiebehandelaar: R. Roelofs
E-mailadres: mail@pph-gouda.nl
KvK nummer: 24493700
Website: www.pph-gouda.nl
BIG-registraties: 79063769725
Overige kwalificaties
Basisopleiding: GZ psycholoog
AGB-code praktijk: 94003931
AGB-code persoonlijk: 94004480
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
depressie angststoornis trauma verwerking persoonlijkheids problematiek relatie problemen
seksuele problemen psychosomatische klachten piekeren problemen met werk of studie problemen
met assertiviteit of sociale vaardigheden Behandelvormen: EMDR, CGT, inzichtgevende gesprekken
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
R. Roelofs BIG 79063769725 J.W.M. Verweij BIG 49019466416 en 29019466425
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie Spuijbroek Nieuwerkerk a/d IJssel
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Carool Westerduin, psychotherapeut 89049609316/69049809325 Jolande Verweij, psychotherapeut
49019466416 en 29019466425 Ester Spuijbroek, psychiater 19048109801
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
indicatiestelling overleg over medicatie diagnostiek samen een client of clientsysteem zien voortgang
behandeling intervisie verwijzing indien ik een wachtlijst heb en mijn collega wel plek heeft
deelbehandeling
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Onze praktijk is 5 dagen per week van 8.30-17.30 bereikbaar via een telefonische berichtendienst.
Clienten worden direct teruggebeld. Met kwetsbare clienten maak ik individuele afspraken met
betrekking tot bereikbaarheid buiten kantoortijden. Bij ernstige persoonlijkheids problematiek of
crisisgevoeligheid verwijs ik naar de huisartsen post en/of de crisisdienst. Ik heb een
waarnemingsregeling met collega J.W.M. Verweij en collega C. Westerduin.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Komt zelden of niet voor.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Achmea,VGZ,Multizorg, DSW,Menzis, De
Friesland, CZ
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: contracteren.zp.vecozo.nl Menzis, Cz, VGZ, Zilveren Kruis,
Multizorg, DSW
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.pph-gouda.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.psynip.nl/het-nip/kwaliteit.html
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
NIP beroepsvereniging
Link naar website: www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Geschillencommissie NIP
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: www.psynip.nl/…nip/…/klachtenregeling_klachtenfunctionaris-engeschillencommissi…
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
J.W.M. Verweij Carool Westerduin
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.pph-gouda.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Cliënten melden zich telefonisch bij mij aan: In dit gesprek kijk ik of client bij mij op de goede plek zit
en of het zinvol is om hem/haar bij mij op de wachtlijst te plaatsten of dat client elders naar toe
verwezen kan worden. Ik doe zelf de intake en de gehele behandeling. Ik ben telefonisch, per mail
bereikbaar.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer ?indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: R. Roelofs, J.W.M.. Verweij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Bij ingewikkelde problematiek verwijs ik naar psychiater Spuijbroek voor uitgebreide
psychodiagnostiek.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: R. Roelofs
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: R. Roelofs
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en ?indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Op mijn website kunnen clienten zien hoe ik werk en welke methodes en technieken ik in mijn
therapieen gebruik. Na de intake doe ik een voorstel voor een behandelplan. Tijdens de behandeling
wordt er regelmatig geevalueerd. Samen met de client kijken we waar de client nog behoefte aan
heeft of bij welke therapie vorm hij/zij nog baat zou kunnen hebben. Indien gewenst nodig ik de
partner uit. Er vindt tevens regelmatig een ROM meting plaats.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Er vinden tijdens de behandeling regelmatig evaluaties plaats. O.a. door ROM meting en andere
vragenlijsten zoals OQ45. Samen met de client kijken wij wat er bereikt is en waar client nog
behoefte aan heeft.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
6 maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Eens in de 6 maanden neem ik de OQ45 af. Verder kunnen clienten hun wensen, behoeften en
eventuele onvrede te allen tijde met mij bespreken.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: R. Roelofs
Plaats: Gouda
Datum: 12-11-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz ? vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ?geneeskundige ggz?, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: PPH-Gouda
Naam regiebehandelaar: J.W.M. Verweij
E-mailadres: mail@pph-gouda.nl
KvK nummer: 24493700
Website: www.pph-gouda.nl
BIG-registraties: 49019466416 en 29019466425
Overige kwalificaties
Basisopleiding: psycholoog
AGB-code praktijk: 94003931
AGB-code persoonlijk: 94002982
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
depressie angst stoornis trauma verwerking persoonlijkheids problematiek relatie problemen
seksuele problemen psychosomatische klachten piekeren problemen met werk of studie problemen
met assertiviteit of sociale vaardigheden Behandelvormen: EMDR, CGT, inzichtgevende gesprekken
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
J.W.M. Verweij BIG 49019466416 en 29019466425 R. Roelofs BIG 79063769725
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Praktijk voor Psychiatrie en psychotherapie Spuijbroek Nieuwerkerk a/d IJssel
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Ron Roelofs, GZ psycholoog 79063769725 Aart Oosterhuis, klinisch psycholoog
09049305316/99049305325 Anita Eleveld, psychotherapeut 29048482416/09048482425 Angelique
Ardon, klinisch psycholoog 59048826825/79048826816 Carool Westerduin, psychotherapeut
89049609316/69049809325 Marian Schnertz, psychotherapeut 39025849216 Ester spuijbroek,
psychiater 19048109801
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
indicatiestelling overleg over medicatie diagnostiek samen een client of clientsysteem zien voortgang
behandeling intervisie verwijzing indien ik een wachtlijst heb en mijn collega wel plek heeft
deelbehandeling
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Onze praktijk is 5 dagen per week van 8.30-17.30 bereikbaar via een telefonische berichtendienst.
Clienten worden direct teruggebeld. Met kwetsbare clienten maak ik individuele afspraken met
betrekking tot bereikbaarheid buiten kantoortijden. Bij ernstige persoonlijkheids problematiek of
crisisgevoeligheid verwijs ik naar de huisartsen post en/of de crisisdienst. Ik heb een
waarnemingsregeling met collega R. Roelofs en collega C. Westerduin.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Komt zelden of niet voor.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Achmea,VGZ,Multizorg, DSW,Menzis, De
Friesland, CZ
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: contracteren.zp.vecozo.nl Menzis, Cz, VGZ, Zilveren Kruis,
Multizorg, DSW
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.pph-gouda.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.psynip.nl/het-nip/kwaliteit.html
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
NIP beroepsvereniging
Link naar website: www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Geschillencommissie NIP
De geschillenregeling is hier te vinden
Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
R. Roelofs Carool Westerduin
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.pph-gouda.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Cliënten melden zich telefonisch bij mij aan: In dit gesprek kijk ik of client bij mij op de goede plek zit
en of het zinvol is om hem/haar bij mij op de wachtlijst te plaatsten of dat client elders naar toe
verwezen kan worden. Ik doe zelf de intake en de gehele behandeling. Ik ben telefonisch en per mail
bereikbaar.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer ?indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: J.W.M. Verweij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Bij ingewikkelde problematiek verwijs ik naar psychiater Spuijbroek voor uitgebreide
psychodiagnostiek.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: J.W.M. Verweij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: J.W.M. Verweij
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en ?indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Op mijn website kunnen clienten zien hoe ik werk en welke methodes en technieken ik in mijn
therapieen gebruik. Na de intake doe ik een voorstel voor een behandelplan. Tijdens de behandeling
wordt er regelmatig geevalueerd. Samen met de client kijken we waar de client nog behoefte aan
heeft of bij welke therapie vorm hij/zij nog baat zou kunnen hebben. Indien gewenst nodig ik de
partner uit. Er vindt tevens regelmatig een ROM meting plaats.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Er vinden tijdens de behandeling regelmatig evaluaties plaats. O.a. door ROM meting en andere
vragenlijsten zoals OQ45. Samen met de client kijken wij wat er bereikt is en waar client nog
behoefte aan heeft.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
6 maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Eens in de 6 maanden neem ik de OQ45 af. Verder kunnen clienten hun wensen, behoeften en
eventuele onvrede te allen tijde met mij bespreken.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: J.W.M. Verweij
Plaats: Gouda
Datum: 10-11-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja